ÇEVRE MEVZUAT LİSTESİ (Hazırlayan: Zakir Çobanoğlu)

mevzuat indeksi 1

ÇEVRE MEVZUAT LİSTESİ (Hazırlayan: Zakir Çobanoğlu)

 

KANUNLAR

SIRA NO KANUN NO KANUN ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
1 2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 9.11.1982 17863

 

2 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 17.6.2009 27261
3 1053 Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerinde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun 16.7.1968 12951
4 2464 Belediye Gelirleri Kanunu

 

29.5.1981 17354
5 5393 Belediye Kanunu

 

13.7.2005 25874
6 2960 Boğaziçi Kanunu

 

22.11.1983 18229
7 5216 Büyükşehir Belediyeleri Kanunu

 

23.7.2004 25531
8 3584 Cenazelerin Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun Kabul Tarihi:

26.1.1939

9 1887 Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 4.5.1975 15226

 

10 3146 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 18.1.1985 18639

 

11 3039 Çeltik Ekimi Kanunu 23.6.1936 3337
12 2872 Çevre Kanunu 11.8.1983 18132
13 4081 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 10.7.1941 4856
14 4922 Denizde Can ve Mal Koruma Hk. Kanun 14.6.1946 6333
15 5202 Deniz Kıyılarında Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 25.5.1948 6914
16 5312 Deniz ve Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 11.3.2005 25752
17 3254 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun 14.1.1986 18988

 

18 6200 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 25.12.1953 8592
19 2819 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun 24.6.1935 3036
20 4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu 19.1.2002 24645
21 3154 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Kanun 1.3.1985 18681
22 Enerji Verimliliği Kanunu 2.7.2007 26510
23 2548 Gemi Sağlık Resmi Kanunu

 

10.11.1981 17510
24 5179 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 5.6.2004 25483
25 657 Harita Genel Komutanlığı Kanunu 2.5.1925 99
26 5199 Hayvanları Koruma Kanunu 1.7.2004 25509
27 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 23.2.1985 18675
28 5442 İl İdaresi Kanunu 18.6.1949 7236
29 5302 İl Özel İdaresi Kanunu 4.3.2005 25745
30 3194 İmar Kanunu 9.5.1985 18749
31 2510 İskan Kanunu

 

21.6.1934 2733
32 2560 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında

Kanun

23.11.1981 17523
SIRA NO KANUN NO KANUN ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
33 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K.H.K. nin Değiştirilerek Kabulune Dair Kanun 17.6.1989 20198

 

34 2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

 

12.3.1983 17985
35 5686 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 13.6.2007 26551
36 5326 Kabahatlar Kanunu

 

31.3.2005 25772
37 815 Kabotaj Kanunu (Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun) 29.4.1926    359
38 2942 Kamulaştırma Kanunu

 

8.11.1983 18215
39 4915 Kara Avcılığı Kanunu

 

11.07.2003 25165
40 5539 Karayolları Genel Müdürlüğünün  Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 16.2.1950 7434
41 2918 Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 18195
42 3621 Kıyı Kanunu 17.4.1990 20495
43 442 Köy Kanunu 7.4.1924 28
44 3202 Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun 22.5.1985 18761
45 7478 Köy İçme Suları Hakkında Kanun 16.5.1960 10506
46 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 23.7.1983 18113
47 618 Limanlar Kanunu 20.4.1341 95
48 3213 Maden Kanunu 15.6.1985 18785
49 2804 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu 22.6.1935 3035
50 4342 Mera Kanunu

 

28.2.1998 23272
51 3998 Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 14.6.1994 21959
52 2873 Milli Parklar Kanunu 11.8.1983 18132
53 5710 Nükleer Güç Sanrtallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun 21.11.2007 26707
54 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 15.4.2000 24021
55 3234 Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 8.11.1985 18922

 

56 6831 Orman Kanunu

 

8.9.1956 9402
57 6326 Petrol Kanunu

 

16.3.1954 8659
58 4586 Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun

 

29.6.2000 24094
59 2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 14.7.1934 2751
60 3153 Radyoloji-Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 28.4.1937 3591
61 2692 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu 13.7.1982 17753
62 3218 Serbest Bölgeler Kanunu

 

15.6.1985 18785
63 7402 Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun

 

  11.1.1960 10402
64 831 Sular Hakkında Kanun

 

10.5.1926 368
65 1380 Su Ürünleri Kanunu

 

4.4.1971 13799
66 2644 Tapu Kanunu 29.12.1934 2892
67 3155 Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 

5.3.1985 18685
68 4373 Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koyma Kanunu

 

21.1.1943 5310
SIRA NO KANUN NO KANUN ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
69 1705 Ticarette Tağşişin Meni ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

 

19.6.1930 1524
70

 

5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 19.7.2005 25880
71

 

2634 Turizmi Teşvik Kanunu 16.3.1982 17635
72

 

5237 Türk Ceza Kanunu 12.10.2004 25611
73

 

4721 Türk Medeni Kanunu 8.12.2000 24607
74

 

2690 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 13.7.1982 17753
75 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 25.5.1959 10213
76

 

1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 6.5.1930 1489
77 486 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Ceaziye Hakkında Kanun 17.5.1340 70
78 1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiyye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun 20.5.1930 1498
79 3653 Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat  ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir  Teşekküle Devri Hakkında Kanun 4.7.1930 4249
80

 

167 Yeraltı Suları Hakkında Kanun 23.12.1960 10688
81 5346 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 18.5.2005 25819
82 3056 24 Temmuz 1923 Tarihinde Lozanda İmza  Edilen Boğazların Tabii Olacağı, Usule Dair Mukavelanamenin Yerine Kaim Olmak Üzere  20 Temmuz 1936 Tarihinde Montreauxde İmza Edilmiş Bulunan Yeni Mukavelenamenin Tasdikine Dair Kanun Kabul Tarihi: 31.7.1936
83 6968 Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu 24.5.1957 9615

 

 

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK)

 

SIRA NO KHK NO KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
1 635 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 8.6.2011 27958 Mük.
2 644 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4.7.2011 27984 Mük.
3 639 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 8.6.2011 27958 Mük.
4 645 Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4.7.2011 27984 Mük.
5 383 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı  Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 13.11.1989 20341
6 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

2.11.2011 28103 Mük.

 

7 658 Türkiye Su Enstitüsünün Kururluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2.11.2011 28103
8 655 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 1.11.2011 28102 Mük.

 

TÜZÜKLER (NİZAMNAMELER)

 

SIRA NO KARAR NO TÜZÜK (NİZAMNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
1 4/9326 Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname

 

12.10.1957 9730
2 2/19331 Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında Nizamname

 

28.1.1943 5316
3 3/15481 Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ( GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜ)

 

18.10.1952 8236
4 11410 Mezarlıklar Hakkında Nizamname

 

9.8.1931 1868
5 83/7405 Nükleer Tesisleri Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük

 

19.12.1983 18256
6 7/7551 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

 

24.12.1973 14752
7 2/8501 Polis Vazife ve Salahiyet Nizamnamesi

 

25.4.1938 3890
8 85/9727 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

 

7.9.1985 18861
9 2/10857 Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname

 

6.5.1939 4201

 

10 Rumeli Demiryollarının Umuru Nakliyesi Hakkında Nizamname

 

6.5.1288 (18.5.1872) Tertip:1, Cilt:4 Sayfa:483
11 85/9709 Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük

 

7.8.1985 18835

 

12   4/11715 Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname

 

6.7.1959 10245
13 4/11635 Sivil Müdafaa Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Nizamnamesi

 

26.6.1959 10237

 

14 7044 Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük

 

29.8.1928 976
15 2009/15154 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük

 

24.7.2009 27298
16 7/5578 Uluslararası Sağlık Tüzüğü

 

25.4.1973 14517
17 5/1465 Yeraltı Suları Tüzüğü

 

8.8.1961 10875
18 6/3346 Zirai Karantina Tüzüğü

 

2.9.1964 11796

 

 

YÖNETMELİKLER (TALİMATNAMELER)

 

SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
1 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 14.7.2007 26582
2 Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği

 

6.3.2011 27866
3 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği 19.2.2011 27856
4 Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

 

18.12.2013 28855
5 Ağaçlandırma Yönetmeliği 23.8.2012 28390

 

6 Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi HakkındaYönetmelik

 

12.1.2014 28880

 

7 Alt Yapılar İçin Afet Yönetmeliği 15.2.2007 26435

 

8 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 27.12.2017 30283

 

9 Araçların Muayeneleriyle Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

 

9.1.1989 20044

 

10 Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

 

23.9.2004 25593
11 Araştırma Reaktörlerinde İşletme Organizasyonu, Personel Nitelikleri ve İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik

 

21.10.2005 25973
12 Araştırma Reaktörlerinde Kayıt ve Raporlama Yönetmeliği

 

17.2.2009 27144
13 Araştırma Reaktörlerinde Olağandışı Olay Bildirim ve Raporlama Yönetmeliği

 

17.2.2009 27144
14 Araştırma Reaktörlerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

 

17.2.2009 27144
15 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

 

22.5.2012 28300
16 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

 

31.8.2004 25569
17 Atık Su Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

27.10.2010

 

27742

 

18 Atık Su Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

 

6.1.2017

 

29940

 

19 Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj  Yönetmeliği

 

13.3.1984

 

18340

 

20 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

 

30.7.2008 26952
21 Atık Yönetimi Yönetmeliği

 

2.4.2015 29314
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı

 

22 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

 

26.3.2010 27533
23 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

 

6.10.2010 27721
24 Av ve Yaban Hayatı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Krtarma Merkezlerinin Kuruluş, Yönetim ve Denetimi Yönetimi

 

30.11.2004 25656
25 Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usül ve Esasları Yönetmeliği

 

24.10.2005 25976
26 Aydınlatma Yönetmeliği 10.7.2009 27284

 

27 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

 

6.10.2009 27386
28 Belediye Zabıta Yönetmeliği

 

11.4.2007 26490
29 Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik

 

1.4.2017 30025

 

30 Binalar İle Yerleşimler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

 

23.12.2017 30279

 

31 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 5.12.2008 27075

 

32 Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği

 

27.10.2017 30223
33 Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği

 

31.5.2017 30082
34 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

26.7.2002 24827
35 Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya  Arzı Hakkında Yönetmelik

 

9.11.2017 30235
36 Bitki Koruma Ürünleri   İle Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik

 

9.11.2017 30235
37 Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

27.1.2005 25709
38 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği

 

4.7.2014 29050
39 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

 

30.12.2013 28867 M

 

40 Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 8.6.2010 27605

 

41 Çalışma İznine Ait İşlemler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

31.5.1998 23358
42 Çeltik Ekimi Kanununun Sureti Tatbikatına Dair Talimatname

 

12.10.1936 3432
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
43 Çevre Denetimi Yönetmeliği

 

21.11.2008 27061
44 Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik 4.11.2000 24220
45 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik

 

11.11.2008 27051
46 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

 

21.11.2013 28828
47 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

 

10.9.2014 29115
48 Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik 3.4.2007 26482
49 Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usül ve Esaslara Dair Yönetmelik

 

1.10.2010 27716
50 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

 

25.12.2013 28862
 

51

Çevre ve Şehircilik Şurası ile Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlikşkin Ynetmelik

 

5.9.2012 28402
52 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

 

27.11.2014 29186
53 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

 

4.6.2010 27601
54 Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği

 

55 Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik

 

31.12.2005 26040
56 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik

 

26.4.2006 26150
57 2009/15212 Deniz Turizmi Yönetmeliği 24.7.2009 27298

 

58 Deniz ve Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Uygulama Yönetmeliği 26.10.2006 26326
59 Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği

 

9.8.2016 29796
60 Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği

 

2.8.2013 28726
61 Deterjanlar Hakkında Yönetmelik

 

27.1.2018 30314
62 Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik

 

7.3.2013 28580
63 Devlet Su İşleri Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği

 

12.10.2013 28793
64 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 1.12.2004 25557

 

SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
65 Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü  Yönetmeliği

 

11.3.2017 30004

 

66 Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği

 

19.7.2013 28712

 

67 Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

 

21.2.2015 29274
68 Elektrik  Piyasasında Üretim Faaliyetinda Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.6.2003 25150
69 Elektrik Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik

 

14.10.2008 27024
70 Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği

 

21.4.2011 27912
71 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

 

9.2.2018 30327
72 Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisans Yönetmeliği

 

8.7.2005 25869
73 Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

 

7.10.2010 27722
74 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

 

27.10.2011 28097
75 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

 

3.8.2010 27661
76 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

 

4.1.2018 30291
77 Gamma ve Elektron Demeti Işınlama Tesislerinin Güvenliği ve Lisanslaması Yönetmeliği

 

18.6.1994 21964
78 Gemi Söküm Yönetmeliği

 

26.12.2004 25396
79 Gemilerden Atık Alımı ve Atıkların Kontrolü  Yönetmeliği

 

11.3.2004 25682
80 Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği

 

21.12.2004 25677
81 Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat,Bakım-Onarım Yönetmeliği

 

7.11.2015 29525
82 Gıda Işınlama Yönetmeliği 6.11.1999 23868

 

83 Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik

 

27.8.2004 25566
84 Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

 

29.3.2014 28956
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
85 Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

 

19.6.2011 27969
86 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 

18.3.2004 25406
87 94/5856 Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve  Kullanma Yönetmeliği

 

31.8.1994 22037
88 Hassas Su Kütlelerini Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

23.12.2016 29927 Mük.
89 Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği

 

6.6.2008 26898
 90 Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği

 

17.10.2012 28444
91 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

24.12.2011 28152

 

92 Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 12.5.2006 26166

 

93 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 17.3.2005 25758

 

 

94 Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlaması ve Hava Kirliliğinin  Azaltılması Yönetmeliği 3.11.1977

 

16502

 

95 İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği

 

31.10.2010 27745
96 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik

 

28.10.2017 30224
97 İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

 

29.6.2012 28338
98 Içme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği

 

8.5.2014 28994
99 İçme Suyu Tesislerinde Su Getirme ve Dağıtım Hatları San’at Yapılarının İşletmeye Açılmadan Evvel Dezenfeksiyonuna Ait Yönetmelik

 

100 Içme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

 

13.3.1984 18340
101 Içme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik

 

13.3.1984 18340
102 186 İçme ve Kullanma Sularının Dezenfeksiyonuna  Ait Yönetmelik

 

16.5.1967 12599

 

103 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

 

17.2.2005 25730
104 İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 

2.12.2007 26718
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
105 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin  Yönetmelik 10.8.2005 25902
106 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

 

24.7.2010 27651
107 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

 

17.12.1983 18254
108 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 

11.12.2007 26727
109 Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

8.1.2005 25694
110 Kaplıcalar Yönetmeliği

 

24.7.2001 24472
111 Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

 

15.5.1997 22990
112 Karayolları Trafik Yönetmeliği

 

16.6.1985 18786 M.
113 Karayollarında Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

 

11.5.2003 25105
114 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 8.1.2006 26047

 

115 Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 5.1.2005 25691
116 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

3.8.1990 20594
117   Kıyı Tesislerine  İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

18.2.2007 26438
118 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği

 

29.6.2012

 

28338
119 Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

19.12.2007

 

26735
120 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 

26.12.2008 27092 Mük.
121 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

 

19.7.2013 28712
122 Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

 

1.10.2010 27716
123 Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usül ve Esaslara Ait Yönetmelik 26.7.2005 25887
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
124 Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

 

23.3.2012 28242
125 Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usül ve Esaslara Dair Yönetmelik

 

19.7.2012 28358
126 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

 

13.3.2012 28232
127 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy  İçmesuyu Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım Yönetmeliği

 

18.3.1995 22231
128 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürürtülmesine Dair Yönetmelik

 

18.8.2002 24850
129 Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

 

8.12.2007 26724
130  Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına dair Yönetmelik

 

7.2.2016 29079
131 251 Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik

 

19.3.1971 13783
132 Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT)

 

31.7.2012 28370
133 Limanlar Yönetmeliği

 

31.10.2012 28453
134 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

 

11.12.2013 28848 M.
135 Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

 

11.12.2013 28848 M.
136 Maden Atıkları  Yönetmeliği

 

15.7.2015 29417
137 Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

 

23.1.2010 27471
138 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

 

6.11.2010 27751
139 Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği

 

14.6.2014 29030
140 Mera Yönetmeliği

 

31.7.1998 23419
141 Mesire Yerleri Yönetmeliği

 

5.3.2013 28578
142 Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

 

19.1.2010 27467
143

 

Milli Parklar Yönetmeliği 12.12.1986 19309
144 Mobil Telekominikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 4.8.2000 24130
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
145 Muhafaza Ormanlarının Ayrılması ve İdaresi Hakkında Yönetmelik

 

17.8.1984 18492
146 Nükleer Güç Santrali Sahalarına İlişkin Yönetmelik

 

21.3.2009 27176
147 Nükleer Güç Sanrallerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul  ve Esaslar İle Teşvikler Hakkında Yönetmelik

 

19.3.2008 26821

 

148

 

 

Nükleer Güç Sanrallerinin Güvenliği İçin Tasarım İlkeleri Yönetmeliği 17.10.2008 27027
149 Nükleer Güç Sanrallerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

 

17.10.2008 27027
150 Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği

 

13.9.2007 2664
151 Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği

 

 30.5.2012 28308
152 Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi İle İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik

 

5.4.2017 30029
153 Nükleer Santrallerin Güvenlik Uygulama Kuralları İçin Tanımları Yönetmeliği

 

23.6.1979 16675
154 Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği

 

31.3.2017 30024
155 Nükleer Tesislerler  İçin Ekipman Tedarik Süresince ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

 

28.5.2015 29369
156 Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği

 

29.5.2018 30435
157 Nükleer Tesislerde Sabitleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontroldan Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik

 

9.3.2013 28582
158 Nükleer Tesislerin Güvenliği İçin Kalite Temin Yönetimi  Temel Gerekleri Yönetmeliği

 

13.9.2007 26642
159 Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği

 

 22.5.2012 28300
160 Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Planı

 

15.1.2000 23934

 

161 Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler

 

30.7.2010 27657
162 Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

 

 

18.11.2015

 

29538
163 Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

 

 

18.4.2014 28976
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
164 Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği

 

18.4.2014 28976
165 Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 11.7.2012 28350
166 Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği

 

4.10.2016 29847
 167 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere  İlişkin Yönetmelik

 

7.4.2017 30031
168 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontolü Yönetmeliği

 

30.12.2009 27448
169 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontolü Yönetmeliği

 

25.11.2006 26357
170 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 

27.12.2007 26729
171

 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

 

24.3.2000 23999

 

172 Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği

 

31.7.2010 27658
173 Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği

 

9.3.2013 28582
174 Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

 

2.9.2004 25571
175 Radyoaktif  Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği

 

8.7.2005 25869
176 Radyofarmasötik Yönetmeliği

 

23.12.1993 21797
177 Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

9.11.2008 27049
178 Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği

 

 

10.6.2009 27254
179 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

 

3.7.2009 27277
180 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

 

17.4.2014  29003
181 Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakında Yönetmelik

 

22.5.2010 27588
182 Stratejik Değerlendirme Yönetmeliği

 

8.4.2017 30032
183 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

 

31.12.2004 25687
184 Su Ürünleri Yönetmeliği

 

10.3.1995 22223
185 Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik 29.8.2012 28396
186 Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması ve Yurt İçine Girişi ile Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik 9.6.2015 29381
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
187 Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

 

13.5.2011 27933
188 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

 

 

4.4.2014 28962
189 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 

29.6.1985 18796
190 Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

 

16.2.2017 29981
191 Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalıuşma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

18.10.2011 28088
192 Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

3.8.2013 28727
193 Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik

 

2.5.2013 28635
194 Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik

 

11.3.1989 20105
 195 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması

ve Planlanmasına Dair Yönetmelik

9.2.2017 30265

 

 

196 Tarım Havzaları Yönetmeliği

 

7.9.2010 27695
197 Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik

 

 

23.2.2018 30341
198 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik 18.3.2004 25406
199 Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği

 

28.2.2004 25377
200 Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

18.8.2012 28388
201 Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

12.5.2016 29710
202 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

 

26.12.2008 27092 Mük
203 Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

16.7.2015

 

29418

 

204 Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

3.3.2015

 

29284

 

205 Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

 

10.4.2018 30390
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
206 Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik

 

24.10.2013 28801
207 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

 

26.11.2005

 

26005
208 Tıbbi Atıkların Kontrolu Yönetmeliği

 

25.1.2017 29959
209 Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon İçeren Tesislere Lisans Verilmesi Yönetmeliği

 

21.7.1994 21997

 

210 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair  Yönetmelik

 

8.6.2010 27605
211 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

 

21.6.2005 25852
212 Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

 

15.10.2008 27025
213 Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği

 

7.1.1989 20042
214 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 

22.1.2014 28890
215 Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği

 

24.7.2009 27298
216 Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği

 

13.4.1991 20844
217 Uçaklarda Uygulanacak Sağlık Muamelelerine  Ait Yönetmelik

 

11.8.1961 10878

 

218 Ulaşımda Enerji Verimliliğinin  Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

9.6.2008 26901
219 Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelik

 

3.11.2013 28810
220 Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi ve Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

 

3.4.2004 25422
221 Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik

 

8.11.2004 25637

 

222 Yağmur Suyu Toplama, Değolama ve Drenaj Sistemleri Yönetmeliği

 

23.6.2017  30105
223 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

 

7.4.2012 28257
224 Yerüstü Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliği

 

30.11.2012 28483
225 Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 3.8.2013 28727
226 Yüksek Aktiviteli Kapalı Radyoaktif Kaynakların ve Sahipsiz Kaynakların Kontrolü Yönetmeliği 21.3.2009 27176
227 Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

 

11.2.2014 28910
SIRA NO Yönetmelik No YÖNETMELİK (TALİMATNAME) ADI Yayımlandığı Resmi  Gazete Tarihi Yayımlandığı Resmi  Gazete Sayısı
228 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik

 

6.3.2011 27866
229 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AT)

 

9.1.2006 26048
 230 Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik

 

26.12.2008 27092 M.
231 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

 

13.12.2014 29204

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir